Υπολογισμός του ποσού της αποζημίωσης που δικαιούνται οι απολυόμενοι μισθωτοί
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Υπολογισμός Αποζημίωσης χωρίς προειδοποίηση
ΜΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Υπολογισμός Αποζημίωσης με προειδοποίηση
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ :
1.Στα ποσά αποζημίωσης ο απολυόμενος δικαιούτε επιπλέον 1/6 εως άδεια και επίδομα αδείας
2.'Oταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές δύο μηνών,
ο εργοδότης υποχρεούτε να καταβάλει την αποζημίωση που αντοιστοιχεί στις αποδοχές των δύο μηνών.
Τα υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διμηναίες δόσεις, η οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερες από το ποσό των δύο μηνών
εκτός και έαν το ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου της αποζημιώσεως είναι μικρότερο.